Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach


LOGO WSBiFWyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach została utworzona przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 85 na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 1996 r. WSBiF w Katowicach kształci studentów w ramach 3-letnich studiów licencjackich na kierunkach: * Finanse i Rachunkowość, * Bezpieczeństwo Wewnętrzne, * Politologia * Informatyka i ekonometria Tryb nauczania obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy z ogromnym dorobkiem naukowym oraz praktycy posiadający bogate doświadczenie zawodowe w szeroko rozumianej dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, bankowości i finansów. Uczelnia kształci również na studiach podyplomowych, których zakres przedmiotowy jest związany          z podstawową działalnością dydaktyczną. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych I stopnia oraz tytuł licencjata. Uzyskany dyplom uprawnia absolwentów do kontynuowania kształcenia na studiach               II stopnia na innych uczelniach wyższych w Polsce i Europie. Uczelnia posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie jakości kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość. Pozytywna ocena świadczy o spełnianiu przez Uczelnię wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych, a także posiadania odpowiedniej bazy materialnej pozwalającej na prowadzenie studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość. Równocześnie poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym. Więcej informacji na stronie internetowej uczelni www.wsbif.pl