Regulamin siódmej edycji


REGULAMIN SIÓDMEJ EDYCJI PROGRAMU STAŻOWEGO „KARIERA NA START”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ORGANIZATOR

Organizatorami Konkursu „KARIERA NA START”, zwanego dalej „Konkursem” jest SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o., Katowice 40-096, ul. 3 Maja 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Katowic, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000075352, o kapitale zakładowym 50 000 zł, NIP 634-24-47-983,

zwana dalej łącznie „Organizatorem”.

2. FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu Firmy Współpracujące to przedsiębiorcy, organizacje lub instytucje poszukujące stażystów. Firmy Współpracujące na podstawie umowy zawartej z Organizatorami zobowiązują się do przyjęcia stażysty na określonych w umowie zasadach i wypłaty im wynagrodzenia określonej w paragrafie 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

3. UCZESTNICY

1) W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w roku akademickim 2016/2017 roku są studentami  II, III roku stopnia pierwszego oraz I i II roku stopnia drugiego, a także absolwenci do 30-tego roku życia. Konkurs obejmuje studentów studiujących, zarówno na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, wieczorowych, jednolitych magisterskich, licencjackich oraz magisterskich uzupełniających.

2) W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

Projekt trwa od października 2016r. do września 2017r. Informacje o kolejnych działaniach Konkursu będą umieszczane na stronie internetowej Konkursu.

II. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

5. PRZEBIEG KONKURSU

1) Informacje ogólne

Rekrutacja na staże, odbywające się w ramach Konkursu, odbywa się przez cały czas trwania Konkursu. O każdym działaniu w ramach Konkursu każdy z uczestników oraz każda firma współpracująca będzie mogła uzyskać informacje za pośrednictwem strony internetowej: www.karieranastart.pl albo poprzez kontakt  telefoniczny z firmą SMG/KRC Poland HR.

2) Rekrutacja

W ramach Konkursu uczestnicy przechodzą przez trzy etapy rekrutacji:

a)      Etap pierwszy– osoba zainteresowana udziałem w Konkursie zobowiązana jest do wysłania formularza zgłoszeniowego przez Internet ze strony konkursowej. Formularz zgłoszeniowy ma formę aplikacji elektronicznej. Rejestracja na stronie internetowej możliwa jest przez cały okres trwania Konkursu.

b)      Etap drugi – do drugiego etapu Konkursu automatycznie przechodzą wszyscy uczestnicy, którzy przesłali kompletny formularz  zgłoszeniowy. W drugim etapie zadaniem każdego z uczestników Konkursu jest przesłanie pisemnego rozwiązania problemu przygotowanego przez fundatora stażu (Case Study). Każdy uczestnik programu rozwiązuje dowolną ilość zaproponowanych tematów. Zadania opublikowane zostaną na stronie internetowej.

System automatycznie nadaje pracom indywidualny kod ID, dlatego uczestnicy nie podpisują swoich prac. Osoba oceniająca prace ma prawo dyskwalifikacji prac zawierających dane osobowe autorów.

Aby nadesłane zgłoszenie mogło być brane pod uwagę w Konkursie, do każdej pracy należy dołączyć swoje CV. Prace ocenione będą przez firmy, które wyznaczyły dany temat zadania.

c)       Etap trzeci

Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbywa się w SMG/KRC Poland HR lub siedzibie firmy fundującej staż. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną skierowane osoby, których prace zostały najwyżej ocenione. Ostateczna decyzja o skierowaniu uczestników na staż do określonych firm należy do Komisji Konkursowej. Organizator skontaktuje się telefonicznie z  kandydatami, którzy zostaną skierowani na rozmowy rekrutacyjne do określonych firm. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z kandydatem, zostaje on skreślony z listy uczestników Konkursu.

 III. ZADANIA ORGANIZATORÓW

6. STAŻE

1) Organizatorzy przedstawią Uczestnikowi wyznaczone terminy spotkania z Firmą Współpracującą. Uczestnik, który nie zgłosi się na spotkanie, zostaje skreślony z listy uczestników, którzy zostali skierowani na staże.

2) Organizator zaproponuje Firmie kandydatów tylko i wyłącznie w przypadku posiadania odpowiednich osób w bazie. Organizator nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z nieprzedstawieniem kandydatów. Organizatorzy, na podstawie umów zawartych z Firmami Współpracującymi, zapewniają zwycięzcom staż u jednej z Firm Współpracujących na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy SMG/KRC Poland Human Resources a  Firmą Współpracującą.

3) Czas trwania stażu nie może być krótszy niż okres jednego miesiąca. Termin jego rozpoczęcia, jak też inne warunki odbywania stażu, zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy zwycięzcą konkursu a Firmą Współpracującą. Minimalne wynagrodzenie dla stażysty wynosi 1000 złotych netto/miesięcznie.

4) W przypadku, gdy Firma Współpracująca zdecyduje się przedłużyć umowę , wówczas wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki współpracy będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Firmą Współpracującą a stażystą.

5) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za warunki, na jakich zostaną zawarte umowy o staż ze zwycięzcami Konkursu, które to warunki będą przedmiotem indywidualnych ustaleń między stażystami a Firmą Współpracującą.

6) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku rezygnacji stażysty z podjęcia stażu lub jej przerwania.

7) Organizatorzy i Firmy Współpracujące nie mają obowiązku pokrycia stażyście kosztów zakwaterowania na czas trwania stażu oraz kosztów podróży.

7. OPŁATY I PODATKI

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia, których mogą być zobowiązani zwycięzcy Konkursu, w związku z zawartymi z  Firmami Współpracującymi umowami o staż.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKI POCZTOWE

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.

9. DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ

1) We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas Konkursu, ostateczną decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.

2)  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Zadania konkursowe, które zostały przekazane Organizatorowi Konkursu, nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania zadania opracowanego w ramach Konkursu, uczestnik przenosi na Organizatorów prawo własności tych materiałów.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych (imion, nazwisk), zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach strony www.karieranastart.pl, prasy, antenie radia, w Internecie oraz w telewizji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania wizerunku Laureatów Konkursu w Internecie, prasie lub w telewizji poprzez publikację zdjęć oraz materiałów filmowych zebranych podczas gali finałowej w celach związanych z promocją Konkursu.

3) Uczestnik udziela Organizatorom upoważnienia do korzystania z utworów (rozwiązanych zadań) stworzonych przez uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie egzemplarzy za pomocą techniki drukarskiej oraz techniki innej niż druk, w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikacja materiałów w Internecie, prawo dokonywania opracowań oraz wprowadzania wszelkiego rodzaju modyfikacji w utworach, a także tłumaczenie ich.

4) Osoba, która decyduje się na udział w Konkursie wyraża zgodę na publikacje, określone w ustępie 1 i 2 powyżej, a także na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator Konkursu.

5) W trakcie Konkursu Organizator będzie prowadził badania ankietowe, które mają na celu dostarczenie dodatkowych informacji na temat przebiegu Konkursu. Kariera na Start będzie administratorem Bazy Danych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane zawarte w Bazie Danych, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, uczelnia, rok i kierunek studiów, mogą zostać udostępnione Fundatorom stażów, na ich życzenie, z zachowaniem wymogów określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.

6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany liczby staży, proponowanych dziedzin staży oraz Firm Współpracujących.

7) Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym zadania konkursowe, przekazane Organizatorom przez uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania Organizatorom materiałów opracowanych w ramach Konkursu uczestnik przenosi na Organizatorów prawo własności egzemplarzy tych materiałów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpowszechnienia prac konkursowych w prasie, w Internecie, w radio i telewizji lub innych materiałach promocyjnych Konkursu.

8) Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Baza Danych stanowi przedmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe do Bazy Danych będą przysługiwały Organizatorowi. Autorskie prawa majątkowe do Bazy Danych nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bądź obciążane, bez zgody pozostałych uprawnionych do Bazy Danych.

9) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych.

10) Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.karieranastart.pl.

11) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.

12) Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.