Zgoda na przetwarzanie danych


Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. Nr 133, poz. 833) wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych uczestników konkursu„KARIERA NA START” administrowanej przez firmę SMG/KRC POLAND HUMAN RESOURCES SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach przy ul. 3 Maja 22 i PolskaPresse siedzibą w Sosnowcu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez te firmy dla celów związanych z procesem rekrutacji, konkursu oraz celów marketingowych. Wyrażam również zgodę na przekazywanie moich danych osobowych pomiędzy następującymi podmiotami w Polsce:

  • – SMG/KRC Poland Human Resources Sp. zo.o.
  • – PolskaPresse S.A.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz przysługuje mi prawo do wglądu oraz korekty danych.