Energoprojekt


epkBiuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA należy do największych w kraju firm projektowo-inżynierskich o ugruntowanej pozycji w sektorze energetyki i jednocześnie jednej z największych w przekroju wszystkich branż. EPK to również niekwestionowany lider w zakresie świadczenia usług inżynierskich dla przygotowania i realizacji dużych bloków energetycznych. Fundamentem sukcesu firmy jest kapitał intelektualny Spółki, będący efektem synergii efektywności, potencjału oraz kreatywności pracowników.

Podstawowym celem działalności EPK jest wysoka jakość usług, zadowolenie i umocnienie zaufania Klienta do Spółki, jako wiarygodnego wykonawcy dokumentacji technicznej i generalnego realizatora inwestycji.

W swojej strategii Biuro uwzględnia interes społeczny, poszukując rozwiązań korzystnych tak dla Biura, jego pracowników, jak i otoczenia, w którym działa. Firma jest świadoma swojej roli w otaczającej społeczności i dumna, że dzięki jej pomocy mogą być realizowane szlachetne cele – w tym kulturalne.

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA nie ustaje w dążeniach do wypracowania pozycji lidera środkowoeuropejskiego rynku usług inżynierskich dla energetyki zawodowej, punktu odniesienia, według którego inne firmy w regionie będą mierzyć swe wyniki.

Nasza oferta skierowana jest do klientów z sektorów:

 • energetyki;
 • przemysłu wydobywczego;
 • przemysłu chemicznego;
 • przemysłu hutniczego;
 • przemysłu spożywczego;
 • gospodarki komunalne

W zakresie:

 • energetyki opartej o źródła opalane węglem, gazem, olejem i biomasą;
 • gospodarki energetycznej;
 • gospodarki wodnej i ściekowej;
 • utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych;
 • automatyzacji i komputeryzacji procesów energetycznych;ochrony środowiska 

W zakres działalności firmy wchodzi kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego – od koncepcji, przez pozyskanie funduszy, wszystkie fazy projektowania, kompletację dostaw, aż po realizację i rozruch. W szczególności oferowane usługi obejmują:

Projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze:

dokumentacja techniczna budynków i budowli, dokumentacja układów technologicznych, projekty zasilania energetycznego, zabezpieczeń, regulacji i automatyzacji procesów technologicznych, projekty zaplecza budowy i technologii wykonania robót budowlano-montażowych, określenie nakładów rzeczowych (materiały, praca sprzętu i ludzi), projekty konieczne do uzyskania pozwoleń na budowę.

 Pomoc w uzyskiwaniu certyfikatu ISO 9000:

analizy, szkolenie dla przedsiębiorstw i instytucji.

 Studia wstępne i lokalizacyjne:

uwzględnienie warunków terenowych, wymogów ochrony środowiska, warunków transportu kolejowego, zaopatrzenia w wodę przemysłową, składowania odpadów, zasilania energią elektryczną itp.

 Studia programowo-przestrzenne:

plany zagospodarowania przestrzennego, analiza stanu technicznego urządzeń, instalacji, budynków i budowli po długoletniej eksploatacji (ocena ich żywotności).

 Plany energetyczne miast i gmin:

opracowywanie założeń oraz konstruowanie samych planów.

 Analizy techniczno-ekonomiczne:

analizy ekonomiczno-kosztowe i wyceny nakładów inwestycyjnych, wariantowe analizy doboru urządzeń i całych instalacji technologicznych.

 Analizy przedprywatyzacyjne:

raporty, programy naprawcze, oceny, badania rynku.

 Ekspertyzy, analizy, konsulting w zakresie energetyki cieplnej:

technologia wytwarzania energii cieplnej, organizacja systemów ciepłowniczych w aglomeracjach miejskich.

 Usługi w zakresie ochrony środowiska:

analizy i oceny uciążliwości inwestycji dla środowiska, technologia odsiarczania spalin, gospodarka odpadami paleniskowymi, technologia oczyszczania wody i ścieków przemysłowych, higienizacja zakładów przemysłowych, analizy, projekty i konsulting w zakresie ochrony środowiska.

 Specyfikacje przetargowe, opiniowanie i ewaluacja ofert:

organizacja przetargów publicznych, zapytania ofertowe na dostawę urządzeń i instalacji technologicznych oraz wykonawstwo robót.

 Inżynieria finansowa:

pomoc dla miast i gmin w uzyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na przedsięwzięcia ekologiczne, pozyskiwanie strategicznych inwestorów do realizacji inwestycji energetycznych.

 • Realizacja obiektów „Pod klucz”:

opracowanie koncepcji; projektowanie; kompletację dostaw; montaż; rozruch; szkolenie obsługi; nadzór inwestorski.